จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ  การวางเผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศร