จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2. เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

               3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม

 
มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน       

3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ

4. ถอด ประกอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ

5. ปรับแต่งเครื่องยนต์

 
คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน