ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทํางานการบํารุงรักษาการใช้เครื่องมอและเครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ําหนักระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยวการตั้งศูนย์ล้อระบบ เบรกคลัตช์อัตโนมัติเกียร์ระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบต่างๆ