จุดประสงค์รายวิชา

    1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบ แก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

     2.  เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ แก้ไข ปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์

     3เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภั

สมรรถนะรายวิชา

            1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

            2แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์

            3ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องและซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า  ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์