สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นมนุษยชาติทุกคนจึงควรร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในโลกต่อไป