ศึกษาและปฏิบัติกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสอนขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการ

ขาย การบริการก่อนหลังการขาย จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย