ศึกษา และปฏิบตัิเกี่ยวกับ หลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ และ

ระบบต่างๆ การใชเ้ครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน ความปลอดภัยในการทำงานการ

บำารุงรักษา รวมท้้งประมาณราคาค่าบริการ