ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้นๆ บันทึกย่อ/จดหมาย ส่วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเลคโทรนิคส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย