ศึกษาและปฏิบัติการอ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถยนต์  จากแบบและจากของจริง