ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบตัว การบดอัด การรับกำลังของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้งานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน