ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร  การต้อนรับ  การนัดหมาย  การสนทนาทางโทรศัพท์  การให้บริการ  การซื้อ-ขาย  รายละเอียดสินค้าหรือบริการ  การสาธิตและนำเสนอการอ่านเอกสารทางธุรกิจ  โฆษณา  ประกาศ  ตาราง  กราฟ  กำหนดการ  สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  บันทึกข้อความ  การบันทึกโทรศัพท์  การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ