ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ งานระบบท่อ และ สุขภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการประกอบติดตั้งท่อน้ำใช้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครกท่อระบายอากาศ สุขภัณฑ์ และการตรวจสอบระบบท่อ และ สุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย