ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนำเสนองบการเงิน  การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล  และข้อจำกัดของงบการเงิน  งบกระแสเงินสด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ