ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการบบรจุภัณฑ์ หน้าที่ รูปแบบ ความสำคัญและเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ