ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล