คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของยานยนต์ไทย ได้แก่ คานหาม (Carrier) เกวียน (Cart) รถม้า (Coach-Horse) รถเจ๊ก (รถลาก) รถจักรยาน (Bicycle) รถ 3 ล้อโดยสาร (Tricycle) รถ 3 ล้อเครื่อง (Tricar) รถราง (Tram-Car) รถไฟ (Rail) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถยนต์ Motor Car) รถโดนสาร (Bus) รถแท็กซี่ (Taxi) และรถยนต์ 3 ล้อ (Tricar)  เป็นต้น