ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด โวลต์เตจเรกกูเลชันและการหาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  มอเตอร์ซิงโครนัส   การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์