ปฏิบัติเกี่ยว การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจและที่กำหนดจากภาพยนต์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียง ภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง