ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล

ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้แมโคร (Macro)