ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี  โดยจัดทำกรณีศึกษาของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้า  และอุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร  การจัดทำงบการเงิน  วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง