ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน  การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์  การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ  ตรวจสอบชิ้นส่วน  ปรับแต่ง การบำรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ