ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป  การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  การเขียนติดต่อกิจธุระและธุระกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย