ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑและการจัดจําหนายในกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน