ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย  Protocal TCP / IP,  Client – Server,  DNS,  SUBNet,  FTP,  E-mail,  www  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต  การเลือกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP)  ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต