ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล IOS 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์