ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติสังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การจัดระเบียบทางสังคม หลักธรรมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม  ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต