คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์  คำนวณและทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  อิมพีแดนซ์ คาบเวลา ความถี่ เฟส กำลังไฟฟ้า  เพาเวอร์แฟกเตอร์จำนวนเชิงซ้อน เฟสเซอร์ไดอะแกรม  วงจร RLC แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ 3 เฟส