ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท การออกรายงานระบบต่างๆ การนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานบัญชี