ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่บนสังคมออนไลน์  โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์