รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัส 2105-2105  (1-3-2)  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี้และภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์

การควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์การต่อและการประยุกต์ใช้งาน