ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย  การใช้ถ้อยคำ  สำนวน  ระดับภาษา  การฟัง  การดู  และการอ่าน  ข่าว    บทความ    สารคดี    โฆษณา   บันเทิงคดี   วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   การพูดในโอกาสต่าง ๆ    มารยาทของสังคม       การกล่าวทักทาย  แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตอบรับและปฏิเสธ  แสดงความยินดี  แสดงความเสียใจ  การพูดติดต่อกิจธุระ  การพูดสรุปความ   พูดแสดงความคิดเห็น  การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  เขียนสะกดคำ  สรุปความ  อธิบาย  บรรยาย  การกรอกแบบฟอร์ม  เขียนประวัติย่อ  เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และเขียนโครงการ