คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบเสียงเพื่อความบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะระบบการควบคุมและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบระบบ ระบบแสงประกอบเสียง การทดสอบความดัง ความถี่ของเสียงด้วยเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบประกอบ การคำนวณเพื่อจัดระบบเสียงสาธารณะ การประเมิณราคาประกอบการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง ทดสอบระบบเสียงสาธารณะทั้งในอาคารและนอกอาคาร