ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ การเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคารแผนที่สังเขป ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร และรายการประกอบแบบก่อสร้างที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ