คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาแลปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงานการป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ  กายภาพ  และทางเคมี  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ  เครื่องจักร และยานพาหนะ  การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บวัสดุ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  และในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน  การปฐมพยาบาล  การวิเคราะห์ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักกายศาสตร์จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัย    การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย    และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย