ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรปธรรม(Story Board) การผลิดชิ้นงานนำเสนอการใช้ภาษาการนำเสนอข้อมูล