จุดประสงค์รายวิชา

                      1.  เพื่อให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้ง 

                       ภายนอก

                      2. เพื่อให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์

                      3. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

                      4. เพื่อให้สามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน

                      5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน

                       รักหน่วยงาน

           มาตรฐานรายวิชา

                 1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

                 2. ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน

            คำอธิบายรายวิชา

                             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก การปักเสา การยึดโยงเสา การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน