ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคลนิติกรรม สัญญา หนี้ กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์และสิทธิบัตร