ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธีผังโครงสราง ผังงาน การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type, Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)