รายวิชานี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์