ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่นๆทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา