ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดแสดง ประเภทของการจัดแสดง การวางแผนการจัดแสดงสินค้าหลักการจัดแสดง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า และการติดตามผลของการจัดแสดงสินค้า