ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบำรุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์