ศึกษาเเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันครอบครัว และสถาบันทางสังคม  วัฒนธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่ ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แ ละหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ