ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดแสดง ประเภทของการจัดแสดง การวางแผนการจัดแสดงสินค้าหลักการจัดแสดง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า และการติดตามผลของการจัดแสดงสินค้า            ศึกษาและปฏิบัติกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสอนขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการ

ขาย การบริการก่อนหลังการขาย จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑและการจัดจําหนายในกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน