ศึกษาความหมายของสินค้า การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน และงบดุล และสรุปวงจรบัญชี

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนำเสนองบการเงิน  การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล  และข้อจำกัดของงบการเงิน  งบกระแสเงินสด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี  โดยจัดทำกรณีศึกษาของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้า  และอุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร  การจัดทำงบการเงิน  วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ศึกษาเกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม กฏหมายอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท การออกรายงานระบบต่างๆ การนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ การ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี การจัดทำงบต้นทุนผลิต