ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ งานระบบท่อ และ สุขภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการประกอบติดตั้งท่อน้ำใช้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครกท่อระบายอากาศ สุขภัณฑ์ และการตรวจสอบระบบท่อ และ สุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย

  คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร  ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก    ชนิดองฐานรองรับ  การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง   โมเมนต์ดัด  แรงเฉือน   แรงภายในโครงข้อหมุน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ การเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคารแผนที่สังเขป ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร และรายการประกอบแบบก่อสร้างที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ

         ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบตัว การบดอัด การรับกำลังของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้งานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน