คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน วัสดุในงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตรายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า

วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่น

ประสาน(Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่

อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ค การเชื่อม

เดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป

ด้วยการพับ ดัด เคาะ ขึ้นขอบและประกอบชิ้นงาน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและชีวอนามัย


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการอ่านภาพฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัด

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาแลปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงานการป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ  กายภาพ  และทางเคมี  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ  เครื่องจักร และยานพาหนะ  การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บวัสดุ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  และในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน  การปฐมพยาบาล  การวิเคราะห์ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักกายศาสตร์จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัย    การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย    และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย

คำอธิบายรายวิชา (Explantion  of Subject)

            ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน