ข่าวและประกาศ

รูปภาพของนายชนน เพชรอาวุธ
การเข้าใช้งานระบบ
โดย นายชนน เพชรอาวุธ - เสาร์, 10 กันยายน 2016, 9:55PM
 

นักเรียนเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540,1/8/2540
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย

รูปภาพของนายพีระพงษ์ เผือกเหลือง
สิ่งที่ครูควรรู้จากความคิดนักเรียน
โดย นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง - พฤหัสบดี, 8 กันยายน 2016, 6:08PM
 

1) อาจารย์น่าเบื่อ - อาจารย์ที่สอนน่าเบื่อ ไม่มีแม้แต่ไอเดียที่จะทำให้นักศึกษาสนใจตั้งแต่อาทิตย์แรก คิดดูว่าจะต้องเจอไปอีก 4 เดือน คงน่าเบื่อตาย

2) อาจารย์บ่นแต่ชีวิตตัวเอง - อาจารย์ที่มัวแต่บ่นเรื่องของตัวเอง อนาคตตัวเองไม่ดีนู่นนั่นนี่ เงินเดือนตัวเองน้อย และต้องเสียเวลามาสอนวิชานี้อีก มาบ่นนู่น...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(347 คำ)
รูปภาพของนายพีระพงษ์ เผือกเหลือง
การฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง - พุธ, 7 กันยายน 2016, 6:06PM
 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูและอาจารย์ในวิทยาลัยในหัวข้อ"การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยาบริการ  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(47 คำ)


รายวิชาทั้งหมด


รายวิชาที่มีอยู่

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน วัสดุในงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตรายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า

วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่น

ประสาน(Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่

อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ค การเชื่อม

เดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป

ด้วยการพับ ดัด เคาะ ขึ้นขอบและประกอบชิ้นงาน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและชีวอนามัย


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการอ่านภาพฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัด

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาแลปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงานการป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ  กายภาพ  และทางเคมี  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ  เครื่องจักร และยานพาหนะ  การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บวัสดุ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  และในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน  การปฐมพยาบาล  การวิเคราะห์ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักกายศาสตร์จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัย    การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย    และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย

คำอธิบายรายวิชา (Explantion  of Subject)

            ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


        ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานช่างต่างๆ  การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติง่ายๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย


          ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ แก้ปัญหาเรื่องบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชำระดอกเบี้ย     และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

            ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการป้องกันรวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฏหมายและนโยบายที่เกี่ยววข้อง

สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นมนุษยชาติทุกคนจึงควรร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในโลกต่อไป


I teach conversational English to both vocational and Higher Certificate students.This is to enable students express themselves in what so ever situations they find themselves.The students are obliged to master the four basic skills of English which are To Listen,Understand,Read and Write.If this is done then the students will have no difficulties in speaking the language.

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้นๆ บันทึกย่อ/จดหมาย ส่วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเลคโทรนิคส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร  การต้อนรับ  การนัดหมาย  การสนทนาทางโทรศัพท์  การให้บริการ  การซื้อ-ขาย  รายละเอียดสินค้าหรือบริการ  การสาธิตและนำเสนอการอ่านเอกสารทางธุรกิจ  โฆษณา  ประกาศ  ตาราง  กราฟ  กำหนดการ  สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  บันทึกข้อความ  การบันทึกโทรศัพท์  การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หลักการออกกำลังกาย หลักการของโภชนาการ ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล

Learn to speak ...

enjoy while learning...

until you will love it!

ปฏิบัติเกี่ยว การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจและที่กำหนดจากภาพยนต์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียง ภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป  การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  การเขียนติดต่อกิจธุระและธุระกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย

               ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติสังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การจัดระเบียบทางสังคม หลักธรรมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม  ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

 


       

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย  การใช้ถ้อยคำ  สำนวน  ระดับภาษา  การฟัง  การดู  และการอ่าน  ข่าว    บทความ    สารคดี    โฆษณา   บันเทิงคดี   วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   การพูดในโอกาสต่าง ๆ    มารยาทของสังคม       การกล่าวทักทาย  แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตอบรับและปฏิเสธ  แสดงความยินดี  แสดงความเสียใจ  การพูดติดต่อกิจธุระ  การพูดสรุปความ   พูดแสดงความคิดเห็น  การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  เขียนสะกดคำ  สรุปความ  อธิบาย  บรรยาย  การกรอกแบบฟอร์ม  เขียนประวัติย่อ  เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และเขียนโครงการ 


ศึกษาเเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันครอบครัว และสถาบันทางสังคม  วัฒนธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่ ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แ ละหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบำรุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์


จุดประสงค์รายวิชา

 

1.             เข้าใจวิธีการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงกระบวนการกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นและวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

 

          2. สามารถจำแนกและเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเหมาะสมกับเครื่องจักรกล

 

          3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ

 

                 ประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา

 

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันเชื้อเพลิงและ

 

             วัสดุหล่อลื่น

 

           2. จำแนกชนิดมาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

          ศึกษาแหล่งกำเนิดและชนิดของเชื้อเพลิง การสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง โครงสร้างอะตอม

 

ของสารไฮโดรคาร์บอน การวิเคราะห์เชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติก่อนการใช้งาน การทำ

 

น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติให้บริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์จาการกลั่น

 

คุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิง การเพิ่มคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลว จุดวาบไฟ ค่า Octane ค่า Cetane

 

วัสดุหล่อลื่นและประเภทวัสดุหล่อลื่น ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่น

 

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2. เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

               3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม

 
มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน       

3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ

4. ถอด ประกอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ

5. ปรับแต่งเครื่องยนต์

 
คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทํางานการบํารุงรักษาการใช้เครื่องมอและเครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ําหนักระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยวการตั้งศูนย์ล้อระบบ เบรกคลัตช์อัตโนมัติเกียร์ระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบต่างๆ

จุดประสงค์รายวิชา

    1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบ แก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

     2.  เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ แก้ไข ปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์

     3เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภั

สมรรถนะรายวิชา

            1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์

            2แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์

            3ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องและซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า  ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนหัวใจของระบบทำความเย็น ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดไอสารทำความเย็น ความดันต่ำ อุณหภูมิต่ำจากอิแวปปอเรเตอร์เข้าไปในกระบอกสูบ และอัดออกเป็นไอสารทำความเย็น ความดันสูง อุณหภูมิสูงเข้าไปในคอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ ในระบบทำความเย็นแบบอัดไอมีหลายชนิด เช่น แบบลูกสูบ แบบโรตารี่ แบบสโครล และแบบสกรู เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียด และสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่วน

โครงสร้างและเครื่องจักรกล

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครียดและสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนเนื่องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้แนวเชื่อมและหมุดย้ำ

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก

คานรับแรงและโมเมนต์ดัด

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลัสความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ำ ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลาทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ

 คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของยานยนต์ไทย ได้แก่ คานหาม (Carrier) เกวียน (Cart) รถม้า (Coach-Horse) รถเจ๊ก (รถลาก) รถจักรยาน (Bicycle) รถ 3 ล้อโดยสาร (Tricycle) รถ 3 ล้อเครื่อง (Tricar) รถราง (Tram-Car) รถไฟ (Rail) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถยนต์ Motor Car) รถโดนสาร (Bus) รถแท็กซี่ (Taxi) และรถยนต์ 3 ล้อ (Tricar)  เป็นต้น


ศึกษา และปฏิบตัิเกี่ยวกับ หลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ และ

ระบบต่างๆ การใชเ้ครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน ความปลอดภัยในการทำงานการ

บำารุงรักษา รวมท้้งประมาณราคาค่าบริการ 

   ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ แก้ไข ข้อขัดข้อง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบสัญญาณ ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์

        ศึกษาและปฏิบัติการอ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถยนต์  จากแบบและจากของจริง


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบำรุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์


คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของยานยนต์ไทย ได้แก่ คานหาม (Carrier) เกวียน (Cart) รถม้า (Coach-Horse) รถเจ๊ก (รถลาก) รถจักรยาน (Bicycle) รถ 3 ล้อโดยสาร (Tricycle) รถ 3 ล้อเครื่อง (Tricar) รถราง (Tram-Car) รถไฟ (Rail) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถยนต์ Motor Car) รถโดนสาร (Bus) รถแท็กซี่ (Taxi) และรถยนต์ 3 ล้อ (Tricar)  เป็นต้น


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบำรุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน  การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์  การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ  ตรวจสอบชิ้นส่วน  ปรับแต่ง การบำรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับงานสีรถรถยนต์ตลอดจนการจัดเตรียมชิ้นงานการขัดสีการพ่นสีและการเครือบสีการขัดเงา

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานลม  น้ำ  ชีวมวล  ความร้อนใต้พิภพ  แสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงาน กฏหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

ศึกษาและปฏิบัติการอ่านและการเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ของรถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่า การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจชิ้นส่วนและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์

     ศึกษา และปฎิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน   การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยี่และวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและในงานก่อสร้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักกายศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นการตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย


        ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องและซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า  ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ งานระบบท่อ และ สุขภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการประกอบติดตั้งท่อน้ำใช้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครกท่อระบายอากาศ สุขภัณฑ์ และการตรวจสอบระบบท่อ และ สุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย

  คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร  ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก    ชนิดองฐานรองรับ  การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง   โมเมนต์ดัด  แรงเฉือน   แรงภายในโครงข้อหมุน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ การเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคารแผนที่สังเขป ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร และรายการประกอบแบบก่อสร้างที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ

         ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบตัว การบดอัด การรับกำลังของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้งานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน

 


              ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่นๆทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  ฟังก์ชั่นลอจิก  ตารางความจริง  สัญลักษณ์  ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลีน  แผนผังคาร์โนห์  คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก  วงจรคอมไบเนชัน  (Combination circuit)  วงจรฟลิปฟลอป  (Flip  Flop)  วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

     ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด โวลต์เตจเรกกูเลชันและการหาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  มอเตอร์ซิงโครนัส   การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์

 


   ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสง และการมองเห็น หน่วยวัด คุณสมบัติของแสง โครงสร้าง ส่วน

ประกอบของหลอดไฟฟ้า การนำไปใช้งาน ลักษณะการให้แสงแบบต่าง ๆ ชนิดของโคมไฟ การเลือกใช้

โคมไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ โครงสร้างส่วนประกอบของ เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุม การใช้อินเวอรเตอรในระบบปรับอากาศ การคำนวณหาขนาด เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ การทำสูญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็น การตรวจสอบหาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่อง และการบริการเครื่องปรับอากาศ

            จุดประสงค์รายวิชา

                      1.  เพื่อให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้ง 

                       ภายนอก

                      2. เพื่อให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์

                      3. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

                      4. เพื่อให้สามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน

                      5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน

                       รักหน่วยงาน

           มาตรฐานรายวิชา

                 1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

                 2. ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน

            คำอธิบายรายวิชา

                             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก การปักเสา การยึดโยงเสา การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน


                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตช์ทำงานด้วยแสง


รายวิชานี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ ลักษณะ การใช้งาน อุปกรณ์และการเขียนแบบวงจร นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   งานต่อวงจรบังคับทิศทาง การปรับความเร็ว แรงดันและวงจรควบคุมอื่น ๆ


           คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องวีดีโอชนิดต่างๆ และการบันทึกสัญญาณลงในวีดีโอเทป VCD DVD DAT Computer และการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CATV MATV ขั้วต่อ สายนำสัญญาณ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพ  การตัดต่อภาพ การทดสอบระบบภาพด้วยเครื่องเมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์  คำนวณและทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  อิมพีแดนซ์ คาบเวลา ความถี่ เฟส กำลังไฟฟ้า  เพาเวอร์แฟกเตอร์จำนวนเชิงซ้อน เฟสเซอร์ไดอะแกรม  วงจร RLC แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ 3 เฟส


คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม  สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น และรอยต่อพีเอ็น โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต และอุปกรณ์ไทริสเตอร์  การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A,AB,C,และ D การคัปปลิ้ง วงจรขยายแบบคาสเดด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย  วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคณณลักษณะทางไฟฟ้า 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบเสียงเพื่อความบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะระบบการควบคุมและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบระบบ ระบบแสงประกอบเสียง การทดสอบความดัง ความถี่ของเสียงด้วยเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบประกอบ การคำนวณเพื่อจัดระบบเสียงสาธารณะ การประเมิณราคาประกอบการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง ทดสอบระบบเสียงสาธารณะทั้งในอาคารและนอกอาคาร  

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลการเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะเกรม (Schematic Circuit Diagram)ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (single Line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) การเขียนแบบเดินสายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถี่สูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัส 2105-2105  (1-3-2)  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี้และภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์

การควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์การต่อและการประยุกต์ใช้งาน


ศึกษาความหมายของสินค้า การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน และงบดุล และสรุปวงจรบัญชี

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนำเสนองบการเงิน  การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล  และข้อจำกัดของงบการเงิน  งบกระแสเงินสด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี  โดยจัดทำกรณีศึกษาของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้า  และอุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร  การจัดทำงบการเงิน  วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ศึกษาเกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม กฏหมายอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท การออกรายงานระบบต่างๆ การนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ การ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี การจัดทำงบต้นทุนผลิต


     ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรปธรรม(Story Board) การผลิดชิ้นงานนำเสนอการใช้ภาษาการนำเสนอข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งวัตถุ และการใช้ชนิดของการจัดวัตถุแบบต่างๆ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งวัตถุ และการใช้ชนิดของการจัดวัตถุแบบต่างๆ


ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคลนิติกรรม สัญญา หนี้ กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์และสิทธิบัตร

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธีผังโครงสราง ผังงาน การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type, Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล           ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล

ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้แมโคร (Macro)

           

                       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย  Protocal TCP / IP,  Client – Server,  DNS,  SUBNet,  FTP,  E-mail,  www  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต  การเลือกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP)  ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต 


               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล IOS 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์

                                                                      

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่บนสังคมออนไลน์  โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

 


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดแสดง ประเภทของการจัดแสดง การวางแผนการจัดแสดงสินค้าหลักการจัดแสดง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า และการติดตามผลของการจัดแสดงสินค้า            ศึกษาและปฏิบัติกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสอนขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการ

ขาย การบริการก่อนหลังการขาย จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย

คำฮฺธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑและการจัดจําหนายในกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทย การศึกษานอกสถานที่

จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ  การวางเผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ และผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการตลาดท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม หน้าที่ความรัยผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณงานแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่างๆ การทำความสะอาดห้องพัก การปูเตียง การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับห้องพัก การทำความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

         ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการบบรจุภัณฑ์ หน้าที่ รูปแบบ ความสำคัญและเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ